Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Andrespol - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 22.05.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/19, pn. „Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top