Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego anuluje konkurs dotyczący działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów

Data publikacji: 05.06.2019 r.

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego realizując zadania Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) anuluje z dniem 4 czerwca 2019 r. z powodu wystąpienia zdarzeń niezależnych od IOK konkurs nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/19 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jak już wcześniej informowaliśmy, przyczyną anulowania konkursu jest okoliczność ponownego szacowania na poziomie ministerialnym stawek jednostkowych dla badania kolonoskopowego i znieczulenia odnoszących się do aktualnych warunków realizacji Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego (tj. Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego na lata 2019-2021), według nowej metodologii, a następnie konieczność przyjęcia nowej uchwały w tym zakresie przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia (co planowane jest na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.). Pismem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju DZF-VII.7510.11.2019.Psz z dnia 29 maja 2019 r. Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami zostały poproszone o wstrzymanie ogłoszeń konkursów dotyczących przedmiotowego obszaru wsparcia do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Komitet Sterujący.

Anulowanie konkursu jest zgodne z zapisami Regulaminu konkursu nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/19, Rozdział 1 Postanowienia ogólne, zgodnie z którym IOK zastrzega możliwość anulowania ogłoszonego konkursu w uzasadnionych przypadkach, m.in.:

  • wystąpienia zdarzeń losowych, niezależnych od IOK,
  • zmiany aktów prawnych lub wytycznych mających wpływ na proces wyboru projektów do dofinansowania.


IOK planuje ponowne ogłoszenie konkursu po podjęciu stosownej uchwały przez Komitet Sterujący.

 
Top