Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Parzęczew - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Data publikacji: 14.05.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0002/18, pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – Etap II” złożony przez Gminę Parzęczew uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 77,65 % punktów. Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-002/18.

 
Top