Pytania i odpowiedzi do konkursu dotyczącego programów edukacyjno-rehabilitacyjnych w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego

Data publikacji: 08.02.2019 r.

Pytania ze spotkania informacyjnego w Łodzi w dniu 23.01.2019 r.

1. Grupa docelowa. Czy w świetle zapisów Regulaminu konkursu i „Programu edukacyjno-rehabilitacyjnego w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego” dotyczących wymogów wobec grupy docelowej emeryt lub osoba przebywająca na rencie czasowej z powodu niezdolności do pracy może być uczestnikiem projektu?

Udział w projektach emerytów
Pobieranie świadczeń emerytalnych nie wyklucza udziału w projekcie.
Biorąc pod uwagę definicję osoby w wieku aktywności zawodowej osoby pobierające świadczenia emerytalne (emeryci) mogą być uczestnikami projektów w ramach niniejszego konkursu, o ile należą do kategorii osób:

 • Pracujących. Przepisy krajowe pozwalają emerytom podejmować zatrudnienie.
  lub
 • Bezrobotnych. Przy czym należy pamiętać, że w kategorii osób bezrobotnych zawierają się nie tylko osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z przepisami krajowymi, ale również osoby w wieku 15-74 lata pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Zatem nawet, gdy osoba nie może zarejestrować się jako bezrobotna z tytułu uzyskania wieku emerytalnego czy emerytury, ale jest gotowa do podjęcia zatrudnienia i aktywnie go poszukuje powinna zostać zakwalifikowana do projektu jako osoba bezrobotna;
  lub
 • Biernych zawodowo, ale wyłącznie w sytuacji, gdy taka osoba podczas rekrutacji przedłoży deklarację o gotowości podjęcia zatrudnienia.

Osobę pobierającą emeryturę należy więc zaliczyć do jednej z ww. kategorii, aby mogła uczestniczyć w projekcie.

Odnośnie zapisu Regulaminu konkursu: „Projekty powinny być ukierunkowane na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych” w opinii Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) emeryci jako grupa nie należą do żadnej z tej kategorii, ale w grupie tej znajdują się osoby skłonne do kontynuacji / podjęcia aktywności zawodowej, spełniające którąś z dwóch ww. przesłanek.
Należy zaznaczyć, że w opinii IOK niedopuszczalny byłby natomiast projekt kierowany tylko do emerytów.
Udział w projektach osoby z rentą z tytułu czasowej niezdolności do pracy.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu i Programu posiadanie przez pacjenta orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy wyklucza jego uczestnictwo w projekcie. Dotyczy to również sytuacji, gdy orzeczenie zostało wydane na okres czasowy (np. 5 lat), bez względu na to kiedy kończy się ten okres (np. osoba za 2 m-ce ma stawić się przed komisją lub lekarzem orzecznikiem, co może wiązać się z wydaniem  innego orzeczenia).

Osoby z orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy na okres czasowy mogą brać udział w projekcie o ile należą do kategorii osób pracujących / bezrobotnych lub podczas rekrutacji przedłożą deklarację o gotowości podjęcia zatrudnienia, co pozwala wyjątkowo na uczestnictwo osób biernych zawodowo.

Odnośnie zapisu Regulaminu konkursu: „Projekty powinny być ukierunkowane na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych” w opinii IOK renciści jako grupa nie należą do żadnej z tej kategorii, ale w grupie tej znajdują się osoby skłonne do kontynuacji / podjęcia aktywności zawodowej, spełniające którąś z dwóch ww. przesłanek.
IOK dopuszcza uwzględnienie w projekcie przez Wnioskodawcę dodatkowych kryteriów służących rekrutowaniu pacjentów z grup osoby najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

2. Grupa docelowa. Czy program musi być skierowany tylko do osób w wieku powyżej 50 lat? A jeśli nie to jaki powinien być udział tej grupy?

Odnośnie udziału w projektach osób powyżej 50 roku życia i zapisu Regulaminu konkursu dotyczącego skierowania projektów do osób w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem takich osób:

 • W projektach mogą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej, a więc w wieku od 15 lat i więcej. Nie należy utożsamiać użytego w Regulaminie konkursu sformułowania „w szczególności” ze sformułowaniem „jedynie” lub „tylko”.
 • W konkursie nie uwzględniono kryterium dotyczącego udziału osób 50+. Mając na względzie zapis Regulaminu konkursu, IOK rekomenduje aby zakładany udział osób 50+ określić na co najmniej 51%.
 • Dokładne założenia powinny wynikać z rozpoznania grupy docelowej dokonanego przez Wnioskodawcę (udział kategorii wiekowych w podobnych działaniach wynikający z doświadczeń wnioskodawcy, informacje statystyczne).

3. Grupa docelowa. Czy projekt musi być skierowany do mieszkańców całego województwa łódzkiego?

„Program edukacyjno-rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego” jest dokumentem strategiczno-wdrożeniowym z interwencją kierowaną do całego województwa łódzkiego. Projekty, poprzez które jest realizowany, mogą być kierowane zarówno do mieszkańców całego województwa, jak też jego poszczególnych obszarów (np. tylko powiatu pabianickiego). Decyzja o obszarze realizacji projektu należy do Wnioskodawcy i jest podejmowana w oparciu o rozpoznanie problemu zdrowotnego, potrzeb grupy docelowej, potencjał Wnioskodawcy i partnerów, ich doświadczenia itd. Istotnym aspektem jest też, że im większy obszar, tym większe szanse na zrekrutowanie uczestników projektu w zakładanej liczbie.

4.Czy osoby przystępujące do kwalifikacji w Programie powinny już spełniać wymogi dla grupy docelowej, poza wynikiem testu? Z treści Programu (Rozdział Planowane interwencje) wynika, że kwalifikacja może odbywać się w formie osobistego kontaktu z osobą przeprowadzającą kwalifikację, bądź za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych.

Kwalifikacja musi być zgodna z kryteriami opisanymi w Programie – str. 29 i Regulaminie konkursu – str. 15-16. Osoba zgłaszająca się do udziału w Programie powinna spełniać wskazane kryteria za wyjątkiem wyniku testu PSS–10, gdyż ten jest sprawdzany podczas kwalifikacji.

W przypadku rozwiązania zakładającego wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych możliwe jest przesyłanie skanów oświadczeń, wstępne potwierdzanie drogą telefoniczną poszczególnych wymogów.

5. W Regulaminie konkursu str. 18 wskazano, że IOK rekomenduje, aby rozpoczęcie realizacji projektu planowane było nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2019 r., a na str. 63 wskazano, że szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na marzec/kwiecień 2019 r. Ze str. 45 wynika natomiast, że całkowita ocena wniosków nie może trwać dłużej niż 120 dni, do tego dochodzą procedury zawarcia umowy – czyli przyjmując, że rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu nastąpiłoby po podpisaniu umowy należałoby we wniosku określić późniejszy termin rozpoczęcia?

Wskazany na str. 45 termin 120 dni jest terminem maksymalnym. Pozostałe terminy rozstrzygnięcia konkursu i rozpoczęcie realizacji projektu są jedynie terminami sugerowanymi czy planowanymi.
Należy podkreślić, że Wnioskodawca może założyć rozpoczęcie realizacji projektu 01.04.2019 r. Natomiast, jeśli konkurs nie zostanie do tego czasu rozstrzygnięty Wnioskodawca może wystąpić o przesunięcie terminu realizacji, bądź rozpocząć projekt z zastrzeżeniem, że wydatkowanie środków do czasu podpisania umowy odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność (Regulamin konkursu, Rozdział 2.7).

6.Czy możliwe są zmiany założeń w trakcie realizacji Projektu np. przedłużenie okresu jego realizacji?

Tak, zmiany w projekcie są dopuszczalne, o ile są należycie uzasadnione. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera wzór umowy o dofinansowanie stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, paragraf 24.

7.Czy dopuszczalne jest finansowanie w projekcie dowozu uczestników?

Tak, takie rozwiązanie, obok innych form finansowania dojazdu uczestników do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem, jest dopuszczalne. Wnioskodawca może zaproponować dowożenie uczestników własnym środkiem transportu lub usługę zleconą w tym zakresie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Rozdział 2.6 wsparcie związane z dojazdem uczestników do miejsca świadczenia usługi zdrowotnej i z powrotem nie ma charakteru obligatoryjnego – nie jest wymagane do uwzględnienia w projekcie.

Zapewnienie dojazdu dotyczy osób, dla których dojazd stanowi barierę udziału w Programie („Program edukacyjno-rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego”), w tym mieszkańców obszarów wiejskich i słabo zaludnionych. Na potrzeby tworzenia założeń Programu przyjęto, że z ww. kosztów będzie korzystać 10% uczestników. W projekcie tego rodzaju wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli są racjonalne i efektywne – dostosowane do potrzeb grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie.  Należy podkreślić, iż ww. działania mają charakter wspierający i służą przełamaniu barier uniemożliwiających uczestnikom skorzystanie z badań. Założenia dotyczące takich działań powinny logicznie wynikać z przeprowadzonej przez wnioskodawcę analizy problemów i potrzeb grupy docelowej. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) zwraca uwagę, aby określać założenia ww. działań w projektach w sposób przemyślany i rozsądny, w oparciu o wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i barier grupy docelowej.

IOK kierując się doświadczeniami dotyczącymi oceny założeń projektów zdrowotnych w zakresie dowożenia pacjentów na badania prosi o zwrócenie uwagi na efektywność wydatków w relacji nakład-rezultat (np. przy rozwiązaniu z dowożeniem pacjentów busem, podczas oceny będzie analizowana liczba dowożonych uczestników w kontekście zakładanych kosztów. Przy niewielkim wypełnieniu busa takie koszty mogą okazać się nieefektywne).  

IOK rekomenduje zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną. Zróżnicowanie form dojazdu może lepiej odpowiadać na bariery dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych. Założenia w tym zakresie, przedstawione we wniosku o dofinansowanie, powinny być logiczne, racjonalne i efektywne. Możliwość korzystania
z transportu własnego powinna dotyczyć przede wszystkim sytuacji, gdy na danym terenie nie funkcjonuje komunikacja publiczna.

Jednocześnie na etapie realizacji projektu Beneficjent powinien opracować regulamin dotyczący zwrotu kosztów dojazdów.

Pytania z Webinarium w dniu 29.01.2019 r.

1. Mam pytanie czy pacjent może liczyć na zwrot kosztów dojazdu?

Tak, projekty składane w konkursie mogą uwzględniać zwrot kosztów dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem (zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Rozdział 2.6; a także Załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu).

Zapewnienie dojazdu dotyczy osób, dla których dojazd stanowi barierę udziału w Programie („Programem edukacyjno-rehabilitacyjnym w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego”), w tym mieszkańców obszarów wiejskich i słabo zaludnionych. Na potrzeby tworzenia założeń Programu przyjęto, że z ww. kosztów będzie korzystać 10% uczestników. W projekcie tego rodzaju wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli są racjonalne i efektywne – dostosowane do potrzeb grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie.  Należy podkreślić, iż ww. działania mają charakter wspierający i służą przełamaniu barier uniemożliwiających uczestnikom skorzystanie z badań. Założenia dotyczące takich działań powinny logicznie wynikać z przeprowadzonej przez wnioskodawcę analizy problemów i potrzeb grupy docelowej. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) zwraca uwagę, aby określać założenia ww. działań w projektach w sposób przemyślany i rozsądny, w oparciu o wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i barier grupy docelowej.

2. Jakie są formy rozliczania projektu?  

Formy rozliczania wydatków w projektach podejmowanych w ramach przedmiotowego konkursu:

Na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków
W przypadku wszystkich projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR. Wszystkie ponoszone wydatki powinny być udokumentowane i potwierdzone – w zależności od wydatku są to różne dokumenty (rachunki / faktury, wyciąg z listy płac, wyciąg z konta potwierdzający przelewy finansowe umowy, protokoły odbioru itd.).
Kwoty ryczałtowe (jest to uproszczona forma rozliczania wydatków)
Szczegółowe informacje zawarto w Regulaminie konkursu, Rozdział 3.5.
Stawki ryczałtowe (jest to uproszczona forma rozliczania wydatków)
Ta forma jest stosowana tylko do rozliczenia kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu). Szczegółowe informacje zawarto w Regulaminie konkursu, Rozdział 3.4.

3. Czy projekt musi obejmować cały okres realizacji programu?

Okres realizacji projektu musi mieścić się w okresie realizacji „Programu edukacyjno-rehabilitacyjnego  w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
dla mieszkańców województwa łódzkiego” realizowanego w latach lata 2019 – 2022. Realizacja projektu może zaczynać się później niż rozpoczęcie realizacji Programu czy kończyć wcześniej niż termin zakończenia realizacji Programu.

4. Czy stawki przyjęte w taryfikatorze są maksymalne? Czy można przyjąć wyższe stawki? Co jeśli Beneficjent poniesie wyższe koszty np. za indywidualne konsultacje psychologiczne z pacjentem?

Stawki ujęte w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku). W przypadku przekroczenia wysokości zaproponowanej przez Instytucję Organizująca Konkurs, Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie uzasadnienia zaistniałej sytuacji.
W przypadku, gdy w budżecie „Programu edukacyjno-rehabilitacyjnego w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego” lub w Załączniku nr 6 kreślono daną kwotę jako maksymalną  Wnioskodawca nie powinien jej przekraczać (np. kwota dla zajęć aktywności fizycznej określona jako maksymalnie 24 zł, stawka dotycząca wynagrodzenia lekarza psychiatry i psychologa również określona została w cenniku jako maksymalna
i nie powinna przekroczyć 121 zł).

5. Czy podmiot leczniczy musi zatrudniać na umowę o pracę specjalistów jeszcze przed złożeniem wniosku, czy może zatrudnić lekarzy do tego projektu na umowę cywilno-prawna, kontrakt okresowy?

Zatrudnienie personelu projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie, w tym na podstawie umowy cywilno-prawnej lub kontraktu medycznego, jest dopuszczalne.

Warto jednak zaznaczyć, że duża skala planowanego zatrudnienia personelu projektu dopiero po jego rozpoczęciu może negatywnie wpłynąć na ocenę kryteriów związanych z potencjałem kadrowym i doświadczeniem Wnioskodawcy. Dotyczy to szczególnie interwencji wskazanych w Programie jako oddziaływanie lecznicze – kwalifikacja pacjentów, indywidualne konsultacje psychologiczne lub psychiatryczne, warsztaty.

Należy również zapoznać się z definicją personelu projektu oraz zlecania usług (Regulamin konkursu, Rozdział, 3.8, 3.10).

6. Wspomnieli Państwo o zasobach lokalowych – jakie wymogi lokalowe należy spełniać, aby móc przystąpić do naboru?

Wszystkie informacje w tym zakresie są zawarte w „Programie edukacyjno-rehabilitacyjnym w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego”, Część 4. Organizacja programu, Pkt. Warunki realizacji programu dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych.

7. Czy w trakcie realizacji projektu kosztem kwalifikowanym jest również wyżywienie?

Każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności, w kontekście przewidzianych zadań. Koszt wyżywienia może stanowić składową kosztów prowadzonych zajęć warsztatowych, bez zwiększania ich wysokości wskazanych w Programie i w Załączniku nr 6. Wnioskodawca powinien uzasadnić konieczność poniesienia takiego wydatku oraz wskazać cenę rynkową. Wnioskodawca może też zaproponować wyżywienie w ramach wnoszonego wkładu własnego.

Inne pytania dotyczące konkursu

1. Czy podmiot niepubliczny chcąc realizować projekt w partnerstwie jest zobowiązany wybrać partnera będącego podmiotem publicznym lub podmiotem niepublicznym w drodze konkursu lub w innej konkurencyjnej formie?

Wybór partnerów przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie wymaga zastosowania procedury konkurencyjnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy podmiot niepubliczny inicjujący partnerstwo chciałby je zawrzeć z podmiotem z sektora finansów publicznych (na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020).

2. Proszę o udzielenie wyjaśnienia dot. następującej kwestii związanej z przedmiotowym konkursem:

 1. Czy w związku z tym, że w konkursie przewidziane są działania związane z aktywnością fizyczną, Beneficjent realizujący program może realizować działania aktywności fizycznej w ramach własnych zasobów, np. zatrudniając dwóch terapeutów, który będą prowadzili zajęcia aktywności fizycznej z pacjentami w siedzibie Beneficjenta. Czy tylko zgodnie z zapisami ze str. 38 – „Program edukacyjno-rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego” – uczestnik projektu „może uzyskać zwrot kosztów udziału w zajęciach aktywności fizycznej, wybranych i zrealizowanych we wskazanym przez siebie miejscu”.

 2. Czy zwrot kosztów udziału w zajęciach ma następować po okazaniu przez pacjenta rachunku/faktury/paragonu potwierdzającego zakup usługi lub jakie dokumenty/ potwierdzenia ma okazać pacjent, aby mógł otrzymać zwrot kosztów udziału w zajęciach aktywności fizycznej.

Ad1)
Zapis: „Programu edukacyjno-rehabilitacyjnego w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego” budzący wątpliwości interpretacyjne:
Uczestniczący w Programie pacjent może uzyskać zwrot kosztów udziału w zajęciach aktywności fizycznej, wybranych i zrealizowanych we wskazanym przez siebie miejscu (np. zajęcia jogi, tai-chi, pływanie, aerobik, pilates). Dofinansowanie obejmie maksymalnie 8 zajęć aktywności fizycznej odbytych w trakcie trwania Programu. Niniejsze działanie ma na celu zachęcenie pacjenta do podjęcia aktywności fizycznej; może być również okazją do wypróbowania i zapoznania się z różnymi rodzajami aktywności fizycznej, bez ponoszenia w związku z tym kosztów finansowych.
W związku z powyższym:

 • Niedopuszczalne jest narzucanie lub ograniczanie uczestnikom miejsca czy formy zajęć. Wyjątkiem może być tylko sytuacja, w której przedmiot zajęć może mieć wyraźnie negatywny wpływ na stan zdrowia pacjenta.
 • Jeżeli Wnioskodawca/Beneficjent będzie chciał w ramach swoich zasobów zorganizować zajęcia aktywności fizycznej uwzględniając je w projekcie:
  - Może je zorganizować finansując z projektu (dofinansowanie EFS, budżetu państwa) i proponować pacjentom, ale nie może im ich narzucać, ograniczać decyzje o wyborze innych zajęć – zajęcia organizowane przez Wnioskodawcę mogą być tylko jedną z możliwości dla uczestnika.
  Ponadto takie rozwiązanie jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania uczestników i w pobliżu nie będą dostępne tożsame zajęcia ze względu  
  na odległość, bariery komunikacyjne lub na wyraźne życzenie uczestników.
  - Może je zorganizować finansując w ramach wkładu własnego w projekcie, lecz nie mogą one być obligatoryjne dla pacjentów.

Kluczowym jest, aby nie zniechęcić uczestników projektu do aktywności fizycznej narzucając im jedną formę zajęć w określonych godzinach. Autorzy programu wyraźnie wskazują „…. Niniejsze działanie ma na celu zachęcenie pacjenta do podjęcia aktywności fizycznej; może być również okazją do wypróbowania
i zapoznania się z różnymi rodzajami aktywności fizycznej, bez ponoszenia w związku z tym kosztów finansowych.

Ad 2)
Do  wniosku o zwrot kosztów poniesionych na zajęcia aktywności fizycznej (jego wzór może opracować beneficjent) uczestnik projektu / Programu powinien załączyć:

 • Dokument potwierdzający zapłatę za usługę (rachunki/faktury/paragony potwierdzające zakup usługi ewentualnie kopie przelewu).
 • Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach (np. informacja z pieczątką organizatora zajęć, email od organizatora zajęć, którego treść potwierdza uczestnictwo).

3. Program zakłada zwrot kosztów udziału w zajęciach aktywności fizycznej wybranych i zrealizowanych w miejscu wskazanym przez pacjenta.

 1. W jakim trybie podmiot realizujący projekt powinien dokonać wyboru podmiotów realizujących takie zajęcia? Czy zgodnie z wymogami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 2. Jak w szczegółowym budżecie projektu ująć te wydatki – czy jako usługa zlecona?

Ad a) Podmiot realizujący projekt nie dokonuje wyboru podmiotów realizujących zajęcia aktywności fizycznej. To uczestnicy Programu / projektów wybierają zajęcia i tym samym ich organizatora (vide odpowiedź na pytanie 2). Podmiot realizujący projekt dokonuje refundacji wydatków za udział w zajęciach dla uczestników.

Ad b) Jak wyjaśniono specyfika wydatku powoduje, że nie jest to usługa zlecona. Odnośnie formy przedstawienia takich wydatków, można je przedstawić jako „zajęcia aktywności fizycznej – refundacja kosztów dla uczestników”, jednostka miary „szt.”. Liczba sztuk będzie odpowiadać liczbie uczestników projektu i liczbie zajęć przewidzianych dla jednej osoby (zgodnie z Programem do 8 zajęć). Maksymalny koszt jednego zajęcia został przedstawiony w Programie – wynosi 24 zł.  W uzasadnieniu wydatku można przedstawić założenia do wyliczeń.

Jeżeli natomiast Wnioskodawca zamierza przeprowadzać w swoim podmiocie zajęcia dla części uczestników (vide odpowiedź na pytanie 2), po określeniu ile osób korzystałoby z zajęć zewnętrznych, a ile z prowadzonych w jego podmiocie, oraz w jakich proporcjach, może w tym drugim przypadku przedstawić poszczególne koszty prowadzenia zajęć, w szczególności wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia.

Nie jest zasadne, aby prowadzić czynności dotyczące refundacji dla uczestników w odniesieniu do zajęć w ramach własnego podmiotu. Uczestnicy projektu zainteresowani takim rozwiązaniem powinni przedłożyć stosowne oświadczenie i nie przysługiwałaby im procedura refundacji.

Na etapie przygotowania projektu trudno o rzetelne ustalenie ile osób chciałby korzystać z zajęć zewnętrznych, a ile w prowadzonych przez podmiot realizujący projekt nie wydaje się możliwe.

4. Jedno z kryteriów przystąpienia do Programu to wcześniejsze rozpoznanie lub podejrzenie zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem stwierdzone przez lekarza POZ, lekarza medycyny lub psychologa. Czy wymagana jest tu weryfikacja oświadczenia?

W świetle zapisów „Programu edukacyjno-rehabilitacyjnego w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego” (pkt. Kryteria kwalifikacji do Programy oraz kryteria wyłączenia z Programu) nie jest wymagane, aby potwierdzać treść oświadczenia pacjenta żadnym dokumentem. Według założeń Programu rozpoznanie może potwierdzić wynik testu PSS-10.
Mając na względzie pojawiające się wątpliwości (pytania na spotkaniu informacyjnym w Łodzi w dniu 23.01 br. oraz niniejsze pytanie), Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) dopuszcza wprowadzenie przez Wnioskodawcę wymogu potwierdzenia lub uzupełnienia treści oświadczeń odpowiednią dokumentacją
(np. ze względu na stwierdzone wątpliwości, ryzyko składania nieprawdziwych oświadczeń, potrzeby uzupełnienia informacji o stanie zdrowia pacjenta dla lepszego dopasowania interwencji do jego sytuacji). Może to dotyczyć zarówno sytuacji, gdy Wnioskodawca uzna, że treść oświadczeń powinna być rutynowo potwierdzana, bądź zasadne będzie jej potwierdzenie tylko w niektórych przypadkach. Rozwiązania przyjęte w tym zakresie w projekcie powinny być zgodne z przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zakładając takie rozwiązania zalecane jest też, aby ogólna informacja w tym zakresie została przedstawiona we wniosku o dofinansowanie.
Należy pamiętać, że kwalifikację uczestników do projektu prowadzą lekarze psychiatrzy lub psycholodzy. Zatem posiadają oni wiedzę i doświadczenie pozwalające stwierdzić oświadczone przez uczestnika informacje.

Artykuły powiązane

 
Top