Pytania i odpowiedzi do konkursu dotyczącego programu edukacyjno- rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego

Data publikacji: 29.01.2019 r.


Pytanie 1.
Czy  „Programem edukacyjno-rehabilitacyjnym w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego”  mogą zostać objęte osoby 60+ przebywające na emeryturze?

Odpowiedź:
Tak, jest to dopuszczalne pod niżej wskazanymi warunkami.

Wdrażanie programów zdrowotnych podejmowane  w ramach Działania X.3 RPO WŁ ma wpływać na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia. Zły stan zdrowia jest jedną z głównych przyczyn bierności zawodowej. Należy podkreślić, że w woj. łódzkim problem ten dotyczy w znacznym stopniu osób w wieku 50+.

Należy pamiętać o poniższych kwestiach.

1. Założenia konkursu grupy docelowej obejmują następujące wymogi dotyczące grupy docelowej:
 Wiek aktywności zawodowej. Zgodnie z definicją w Regulaminie konkursu: Osoba w wieku aktywności zawodowej – osoba w wieku 15 lat i więcej.  O przynależności danej  osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej powinien – w przypadku górnej granicy – decydować nie określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym).

W związku z powyższym emeryci, w tym osoby 60+, mogą być uczestnikami projektu, o ile należą do kategorii osób:

  • Pracujących. Przepisy krajowe pozwalają emerytom podejmować zatrudnienie.
  • Bezrobotnych. Przy czym należy pamiętać, że w kategorii osób bezrobotnych zawierają się nie tylko osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z przepisami krajowymi, ale również osoby w wieku 15-74 lata pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia w rozumieniu
  • Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Zatem nawet, gdy osoba nie może zarejestrować się jako bezrobotna z tytułu uzyskania wieku emerytalnego czy emerytury, ale jest gotowa do podjęcia zatrudnienia i aktywnie go poszukuje powinna zostać zakwalifikowana do projektu jako osoba bezrobotna;

    Biernych zawodowo, ale wyłącznie w sytuacji, gdy taka osoba podczas rekrutacji przedłoży deklarację o gotowości podjęcia zatrudnienia.


Osobę pobierającą emeryturę należy więc zaliczyć do jednej z ww. kategorii, aby mogła uczestniczyć w projekcie.

2. Projekty powinny być ukierunkowane na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.
W opinii Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) emeryci w wieku 60+ jako grupa nie należą do żadnej z tej kategorii, ale w grupie tej mogą znajdować się osoby skłonne do kontynuacji / podjęcia aktywności zawodowej, które spełniają którąś z tych dwóch przesłanek. W opinii IOK niedopuszczalny byłby natomiast projekt kierowany tylko do emerytów lub do osób 60+.


Pytanie 2.
Jeśli grupą docelową mogą być osoby 60+ będące na emeryturze czy miernikiem "liczby osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie" może być oświadczenie o gotowości osoby do podjęcia zatrudnienia ?

Odpowiedź:
Proponowane oświadczenie może tylko służyć potwierdzeniu, że spełnione jest kryterium kwalifikujące do Programu – wiek aktywności zawodowej (spełnione są wymogi wynikające z definicji osoby w wieku aktywności zawodowej). Przedmiotowe oświadczenie nie może natomiast służyć potwierdzeniu osiągnięcia rezultatu mierzonego wskaźnikiem „liczby osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”. Dokumenty do pomiaru ww. wskaźnika powinny obrazować fakt podjęcia lub kontynuacji  zatrudnienia w różnych formach (np. kopie umów o pracę, dokumenty potwierdzenie rejestrację prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego).


Pytanie nr 3.
Czy kwalifikacja do programu: wcześniejsze rozpoznanie lub podejrzenie zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem stwierdzone przez lekarza POZ, lekarza medycyny lub psychologa jest obligatoryjne czy weryfikacja może nastąpić na podstawie oświadczenia pacjenta?

Odpowiedź:
Według zapisów „Programu edukacyjno-rehabilitacyjnego w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego” (pkt. Kryteria kwalifikacji do Programy oraz kryteria wyłączenia z Programu) nie jest wymagane, aby potwierdzać treść oświadczenia pacjenta żadnym dokumentem. W świetle założeń Programu rozpoznanie może potwierdzić wynik testu PSS-10.

Mając na względzie pojawiające się wątpliwości (pytania na spotkaniu informacyjnym w Łodzi w dniu 23.01 br. oraz niniejsze pytanie), Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) dopuszcza wprowadzenie przez Wnioskodawcę wymogu potwierdzenia lub uzupełnienia treści oświadczeń odpowiednią dokumentacją (np. ze względu na stwierdzone wątpliwości, ryzyko składania nieprawdziwych oświadczeń, potrzeby uzupełnienia informacji o stanie zdrowia pacjenta dla lepszego dopasowania interwencji do jego sytuacji). Może to dotyczyć zarówno sytuacji, gdy Wnioskodawca uzna, że treść oświadczeń powinna być rutynowo potwierdzana, bądź zasadne będzie jej potwierdzenie tylko w niektórych przypadkach. Rozwiązania przyjęte w tym zakresie w projekcie powinny być zgodne z przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zakładając takie rozwiązania zalecane jest też, aby ogólna informacja w tym zakresie została przedstawiona we wniosku o dofinansowanie oraz dostępna była np. w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Artykuły powiązane

 
Top