Zwiększenie alokacji w konkursie dotyczącym powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 07.01.2019 r.

Informujemy, że dla konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3  (RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/18), zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, została zwiększona całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów i obecnie wynosi:

  • 4 598 422,00 EUR (przed zmianą 2 141 176,47 EUR), co stanowi  19 718 953,22 PLN* (przed zmianą 9 181 792,94 PLN*).

Uzasadnieniem zwiększenia alokacji jest duża liczba pozytywnie ocenionych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej tj. 23 projektów na kwotę 19 718 952,92 zł.  
Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności.
*Wg kursu 1 EUR= 4,2882

 
Top