Roczny Plan działania na 2019 rok dla Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy partnerstwa w przypadku EFS interwencja planowana do realizacji w danym roku jest prezentowana w Rocznych Planach Działania. Roczne Plany Działania na rok 2019, zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WŁ 2014-2020 współfinansowanych z EFS w powiązaniu z konkursami przewidzianymi na ten rok w celu przedstawienia ich Komitetowi Monitorującemu.
Plany Działań nie uwzględniają kryteriów ogólnych wspólnych dla wszystkich Osi EFS, które znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP.
Wszystkie kryteria wyboru projektów przyjmowane są uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Kryteria ujęte w Rocznym Planie Działania mogą ulec zmianie, po przyjęciu zmiany kryteriów przez Komitet Monitorujący Roczny Plan Działań zostaje zaktualizowany.

pdfRoczny Plan Działania dla Osi VIII Zatrudnienie675.07 KB

pdfRoczny Plan Działania dla Osi IX Włączenie społeczne982.35 KB

pdfRoczny Plan Działania dla Osi X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie668.83 KB

pdfRoczny Plan Działania dla Osi XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności975.93 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-12-28
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Strategie
 
Top