Wynik oceny merytorycznej wniosku złożonego przez Gminę Andrespol

Data publikacji: 31.08.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/18, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną,  w wyniku której otrzymał 70,26 % punktów. Nabór nr RPLD.05.03.01-IP.03-10-002/18.

 
Top