Ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego dla Poddziałania V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT

Data publikacji: 17.08.2018 r.

Informujemy iż, Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/18, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top