Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie - gospodarka wodno-kanalizacyjna

Data publikacji: 16.02.2018 r.

Poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych od 02 czerwca 2017 r. do 11 września 2017 r. w ramach konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków ocenionych pozytywnie327.79 KB

 
Top