Informacja o kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna w związku z Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku.

Data publikacji: 06.07.2017 r.

W związku z Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt III SZP 2/16 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż w ramach Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, rozróżnia się następujące przyłącza:

  • Przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jako przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;
  • Przyłącze wodociągowe w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jako przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) koszty związane z budową przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią koszty niekwalifikowalne.

 
Top