Wybór do dofinansowania w konkursie na projekty B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 21.11.2017 r.

21 listopada 2017 r. dokonano wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-021/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybranych zostało 13 projektów.

Szczegółowe informacje, wraz z listą projektów dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top