Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 28.09.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-021/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Spośród 38 wniosków o dofinansowanie:

  • 29 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazanych do oceny merytorycznej
  • 9 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów formalnych

Lista projektów pozytywnie ocenych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi została zamieszczona na stronie internetowej Centru Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

 
Top