Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Rzgów - Gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT

Data publikacji: 21.09.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/17, pn. „Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi” złożony przez Gminę Rzgów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 76,00 % punktów.

 
Top