Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego z Poddziałania V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT

Data publikacji: 12.09.2017 r.

Informujemy, że projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/17, pn. „Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi” złożony przez Gminę Rzgów, uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 

 
Top