Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 30.08.2017 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 12/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów

1. „Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz”
 Wnioskodawca: Gmina Zgierz
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-012/17- wezwanie

2.  „Termomodernizacja budynku przedszkola w Żytowicach gm. Pabianice”
 Wnioskodawca: Gmina Pabianice
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-013/17- wezwanie

3. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach gm. Pabianice”
 Wnioskodawca: Gmina Pabianice
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-014/17- wezwanie

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Lista niezbędnych dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top