Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu - Odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 30.08.2017 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 12/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabór dla projektu:

„Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”
Wnioskodawca: Miasto Brzeziny
Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/17 – wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Lista niezbędnych dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top