Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania VI.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

Data publikacji: 31.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5” złożony przez Miasto Łódź, został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1000/17 z dnia 25.07.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wynosi 50 601 418,82 zł.

Lista projektow wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WŁ na lata 2014-2020

 
Top