Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie - infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 28.06.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-018/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Spośród 29 wniosków o dofinansowanie:

  • 22 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej.
  • 7 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów formalnych.

Szczegółowe wyniki oceny formalnej wniosków opublikowane są stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

 
Top