Analizy dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3, edukacji przedszkolnej, kształcenia zawodowego

Data publikacji: 30.11.-0001 r.

Przedstawiamy i zachęcamy do zapoznania się z następującymi analizami przygotowanymi przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na potrzeby wdrażania osi priorytetowej X,XI RPO WŁ na lata 2014 - 2020:

„Analiza sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim” stanowi załącznik nr 16 do regulaminu konkursu Nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe, który został ogłoszony w dniu 30 maja 2017 r. Zgodnie z regulaminem konkursu działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby zidentyfikowane w diagnozie regionalnej oraz w diagnozie instytucjonalnej.

 
Top