Zgłoś swój projekt do konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”!

Data publikacji: 09.05.2017 r.

Zachęcamy do udziału w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości". Skierowany jest on do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. W etapie krajowym, powołana w Ministerstwie Rozwoju Komisja oceniająca wybierze najlepsze projekty, które następnie zostaną zgłoszone do etapu europejskiego. W etapie europejskim jury wybierze ostatecznych zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2017 roku.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

1. Promowanie ducha przedsiębiorczości,
2. Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze,
3. Rozwój środowiska biznesowego,
4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności,
5. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszeniowy, dostępne sa pod adresem https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-projektow-do-konkursu-europejskie-nagrody-promocji-przedsiebiorczosci-2017/

Zgłoszenia projektów realizowanych na terenie województwa łódzkiego należy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego na adres promocja.rpo@lodzkie.pl do dnia 22 maja 2017 r.

 
Top