Zmiana regulaminu konkursu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT

Data publikacji: 26.04.2017 r.

Z uwagi na wykrycie oczywistych błędów we wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wymienionego wyżej konkursu skorygowano cel szczegółowy RPO WŁ dla Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" określonego w punkcie 3.1 oraz w zakładce „ZIT" umożliwiono formatowanie kolumn i wierszy.

Z uwagi na powyższe udostępniona zostaje 2 wersja wniosku o dofinansowanie.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 25 kwietnia 2017 r. i są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

 
Top