Lista projektów wybranych do dofinansowania po pozytywnym rozpatrzeniu protestu po ocenie formalno-merytorycznej - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT

 
Top