Informacja o wyborze do dofinansowania projektów w konkursie dla Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP

Data publikacji: 16.01.2017 r.

Informujemy, iż IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które w wyniku procedury odwoławczej, zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP. Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 46 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 200 603 152,25 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 80 288 190,89 zł. W wyniku procedury odwoławczej dokonano także aktualizacji listy rezerwowej projektów o dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl

 
Top