Przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie pn. Innowacje w MŚP

Data publikacji: 21.07.2016 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Spośród 358 wniosków o dofinansowanie:
•    254 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
•    104 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi opublikowana na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

 
Top