Ogłoszenie o naborze w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020, poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne - ZIT

Data publikacji: 30.12.2016 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabór dla projektu:

 1. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie”,
Wnioskodawca: Gmina Ozorków
Nabór nr RPLD.07.01.01-IP.03-10-003/16

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły ogłoszenia wraz z listą niezbędnych dokumnetów dostepne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 
Top