Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór z Poddziałania VII.1.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne – ZIT.

Data publikacji: 27.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0002/16, pn. "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 74,69% punktów.

 
Top