Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 2.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź

Data publikacji: 21.12.2016 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w konkursie nr RPLD.02.02.03-IP.02-10-011/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź.

Złożony wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazany do oceny merytorycznej.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top