Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT (nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-003/16)

Data publikacji: 07.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/16, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” złożony przez Gminę Dobroń został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1599/16 z dnia 05.12.2016r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 9 924 916,22 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020156.59 KB

 
Top