Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór z Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Data publikacji: 25.11.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/16, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” złożony przez Gminę Dobroń uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 90,72% punktów.

 
Top