Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne

Data publikacji: 01.12.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż przedłuża termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.07.04.01-IZ.00-10-001/16 w ramach w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 22 grudnia 2016 r.

 
Top