Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór z Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Data publikacji: 25.11.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/16, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 73,20% punktów.

 
Top