Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis”

Data publikacji: 12.10.2020 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 2 grudnia 2020 r. w godz. 9:00-14:00 (rekrutacja zakończona).

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.


Szkolenie poprowadzi pani Małgorzata Rulińska - przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Dla kogo

Szkolenia są skierowane do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Uregulowanie pomocy w prawie UE.
 • Przepisy krajowe regulujące zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
 • Pojęcie pomocy publicznej.
 • Test pomocy.
 • Zasady dopuszczalności pomocy publicznej.
 • Formy pomocy publicznej.
 • Pomoc przejrzysta.
 • Kumulacja pomocy.
 • Wyłączenia blokowe, w tym zakres stosowania.
 • Pomoc horyzontalna, wraz z pułapami.
 • Pomoc regionalna, w tym regionalna pomoc inwestycyjna.
 • Pojęcie pomocy de minimis.
 • Zakres stosowania reguły de minimis na zasadach ogólnych (rozp. UE nr 1407/2013).
 • Pojęcie jednego przedsiębiorstwa, omówienie orzecznictwa dotyczącego pojęcia przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej.
 • Rozdzielenie różnych rodzajów działalności.
 • Zasady wyliczania pomocy publicznej na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
 • Konieczność uwzględnienia jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w oświadczeniu o wielkości pomocy de minimis, którą podmiot ubiegający się o otrzymanie pomocy de minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz konieczność pomniejszenia wartości w ciągu dwóch poprzedzających go lat; środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych.
 • Pomoc de minimis na minimalizowanie skutków pandemii COVID-19 i konieczność uwzględniania w budżecie.

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2020-12-02
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top