Zobacz wzory dokumentów

W tym miejscu znajdziesz informacje o dokumentach niezbędnych przy realizacji projektów dofinasowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na każdym etapie, począwszy od starania się o wsparcie unijne, a skończywszy na rozliczeniu/zamknięciu projektu, należy korzystać ze wzorów dokumentów takich jak: wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy czy wzór wniosku o płatność. Jednak dokumenty te mogą różnić się w zależności od konkursu, w którym bierze się udział. Istotne jest, aby korzystać z ich aktualnych wersji.

W każdym ogłoszeniu o naborze wniosków znajdują się niezbędne wzory dokumentów. Stanowią one załączniki do regulaminu konkursu.

Dla wybranych programów i działań zostały przygotowane także ogólne wzory dokumentów, przedstawione poniżej.

Wniosek o dofinansowanie

Jednym z podstawowych dokumentów, które są wymagane przy ubieganiu się o wsparcie, jest wniosek o dofinansowanie.

We wniosku o dofinansowanie należy dowieść, że dany projekt spełnia wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu i wpisuje się w cele Programu. Wnioski składa się w ściśle określonych terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

We wniosku o dofinansowanie muszą się znaleźć następujące informacje:

 • ogólne informacje o projekcie (m.in. Program/Priorytet/Działanie/Poddziałanie, tytuł i opis projektu, wartość i rodzaj projektu),
 • miejsce i termin realizacji,
 • klasyfikacja (m.in. zakres interwencji, forma finansowania, rodzaj działalności gospodarczej),
 • informacje o wnioskodawcy (m.in. NIP, nazwa, dane teleadresowe, forma prawna),
 • kwestie finansowe (m.in. budżet projektu, źródła jego finansowania).

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do regulaminu konkursu. W zależności od konkursu wnioski należy złożyć w wersji papierowej.

Nie wolno zapomnieć także o załącznikach do wniosku o dofinansowanie. Wykaz wymaganych dokumentów oraz, w razie potrzeby, ich wzory znajdują się w dokumentacji konkursowej.

Umowa o dofinansowanie

Jeżeli w wyniku oceny wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, z projektodawcą zostanie zawarta umowa o dofinansowanie.

Określa ona zasady, na jakich przyznano środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy należy zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymaganymi są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności, a także dokumenty specyficzne dla danego projektu.

W umowie o dofinansowanie znajdują się takie informacje, jak:

 • ogólne informacje (m.in. identyfikacja projektu, Program/Priorytet/Działanie/Poddziałanie, nazwy instytucji zawierającej umowę i odpowiedzialnej za sprawdzanie wniosków o płatność, termin realizacji, kwestie finansowe),
 • informacje o beneficjencie (m.in. NIP, nazwa, dane teleadresowe, forma prawna, numer rachunku bankowego),
 • zasady przekazywania środków unijnych (m.in. terminy przekazania, poziom dofinansowania, warunki otrzymania transzy, określenie zaliczkowania bądź refundacji wydatków),
 • zasady rozliczania projektu,
 • obowiązki beneficjenta (m.in. obowiązki informacyjno-promocyjne, sprawozdawczość w projekcie, zachowanie zasady konkurencyjności, ochrona danych osobowych, itp.)
 • zasady monitorowania i kontroli projektu,
 • warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie - tak jak wzór wniosku - stanowi załącznik do regulaminu konkursu.

Do umowy załączana jest treść wniosku o dofinansowanie, który złożono w ramach konkursu.

Wniosek o płatność

Środki z RPO WŁ wypłacane są na podstawie wniosków o płatność. We wniosku o płatność należy wskazać okres, który on rozlicza oraz uzupełnić informacje o wydatkach, refundacjach/zaliczkach, kategoriach kosztów, wpisać źródła finansowania wydatków, przedstawić zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz wskazać wartości wskaźników osiągnięte dla danego okresu sprawozdawczego. Wnioski o płatność są podstawą do wypłaty przyznanej dotacji w formie zaliczki, refundacji częściowej lub całkowitej.

Po zakończeniu projektu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową. Na tym etapie następuje ostateczne rozliczenie projektu, weryfikowane jest m.in. to, czy wszystkie koszty zostały prawidłowo poniesione.

 

 
Top