Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 13.12.2022 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), na podstawie Uchwały nr 12/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ oraz na podstawie Uchwały nr 13/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT), ogłasza nabór dla projektów:

  1. Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol
    Wnioskodawca: Gmina Andrespol
    Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/22 – wezwanie
  2. Rozwój kultury w Gminie Koluszki
    Wnioskodawca: Gmina Koluszki
    Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-002/22 – wezwanie

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 8 lutego 2023 r.

Powyższe projekty znajdują się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Listę niezbędnych dokumentów wraz z treścią wezwań do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top