Poddziałanie: VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 12.02.2021 r.

Ponowne wezwanie do naboru ogłoszonego w dniu 26.11.2020 r. w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 dla poddziałania VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dnia 26 listopada 2020 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:
Przyjazne miejsce po sąsiedzku – centrum animacji lokalnej Bałuckiego Ośrodka Kultury
Wnioskodawca: Bałucki Ośrodek Kultury
Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-004/20 – ponowne wezwanie

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 26 marca 2021 r.

Powyższy projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Listę niezbędnych dokumnetów wraz z treścią ponownego wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top