Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 28.08.2020 r.

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/20 w ramach:


Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działanie IX.3 „Rozwój ekonomii społecznej"
Poddziałania IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej".

Status naboru

  • Aktualny: od 2020-09-25 do 2020-10-05
 
Top