ZMIANA TERMINU: Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 31.03.2020 r.

Korekta wezwania do naboru ogłoszonego 15.01.2020 r. w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 dla poddziałania IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 5/2019 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabór dla projektu:

Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – I etap
Wnioskodawca: Gmina Zgierz
Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/20 – wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 maja 2020 r.

Listę niezbędnych dokumentów, wraz z treścią korekty wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top