Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 05.09.2019 r.

Ponowne wezwanie do naboru ogłoszonego w dniu 13.06.2019 r. w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 dla poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT.

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dnia 13 czerwca 2019 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Zgierz”
Wnioskodawca: Gmina Zgierz
Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-002/19 – ponowne wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 21 października 2019 r.

Listę niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Status naboru

  • Aktualny: do 2019-10-21
 
Top