Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 20.03.2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19 w ramach:
 
Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"
Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości"
Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych"

 
Top