Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 23.07.2018 r.

Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 6/2018 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT), ogłasza nabór dla projektu:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol – II etap”
Wnioskodawca: Gmina Andrespol
Nabór nr RPLD.05.03.01-IP.03-10-003/18

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2018 r.

Lista niezbędnych dokumentów wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dostępnę są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Status naboru

  • Aktualny: do 2018-09-28
 
Top