Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 09.07.2018 r.

Ogłoszenie o naborze w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 12/2018 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wskazanego na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, ogłasza nabór dla projektu:

 „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”
Wnioskodawca: Gmina Rogów
Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/18 – wezwanie

 znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 6 września 2018 r.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top