Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 24.05.2018 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2018 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców projektów wskazanych na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, ogłasza nabory dla projektów:

1. „Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki”
 Wnioskodawca: Gmina Koluszki
 Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/18 – wezwanie

2. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”
 Wnioskodawca: Gmina Andrespol
 Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-003/18 – wezwanie

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinanowanie dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Status naboru

  • Aktualny: do 2018-07-24
 
Top