Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 21.02.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr RPLD.09.03.02-IP.01-10-001/18  w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działanie IX.3 „Rozwój ekonomii społecznej"
Poddziałanie IX.3.2 „Koordynacja ekonomii społecznej"

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top