Rynek PPP

  1. Baza podpisanych umów:
    Baza przedstawia zidentyfikowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (uchylona) oraz Ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Baza zawartych umów PPP umożliwia filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak: lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego. Projekty zostały zweryfikowane pod kątem rozwiązanych lub nierealizowanych umów. Baza aktualna na dzień 20 grudnia 2021 r.
  2. Baza potencjalnych projektów:
    Baza potencjalnych projektów PPP zawiera inwestycje znajdujące się w fazie przygotowania począwszy od etapu wyboru doradców, oceny efektywności i kolejnych. Umożliwia filtrowanie i generowanie raportów, uwzględniając także etap przygotowania projektów (w podziale na: poszukiwanie doradcy, analizy przedrealizacyjne, nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert). Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce. Baza zaktualizowana na stan z dnia 30 września 2021 r. Zamierzenia inwestycyjne PPP będące na etapie pomysłu będą przez nas monitorowane, jednak do Bazy zostaną wprowadzone dopiero po osiągnięciu odpowiedniego stopnia przygotowania projektu. Lista projektów będących na etapie pomysłu jest również publikowana na stronie internetowej.
 
Top