Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych"

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 27.09.2022 r.

Informacja o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 7 listopada 2022 w godz. 9:00-15:00.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Rulińska. Przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane tematyką.

Program szkolenia

 1. Zmiany wprowadzone w wytycznych w zakresie kontroli w 2022 r.
 2. Zawieszenia zapisów wytycznych na okres pandemii.
 3. Rodzaje kontroli projektów.
 4. Weryfikacja WNP.
 5. Kontrola na miejscu realizacji i wizyta monitoringowa.
 6. Kontrole doraźne.
 7. Podmioty uprawnione do kontroli projektów realizowanych w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 8. Omówienie uprawnień podmiotów kontrolujących.
 9. Kontrola dokumentów finansowych, w tym:
  - dowodów księgowych,
  - polityki rachunkowości,
  - wyodrębnionej ewidencji księgowej wraz z zestawianiem obrotów i sald projektu z uwzględnieniem zasad ich przygotowania (m.in. zasad dokumentowania kosztów kwalifikowanych projektu, rozliczania kosztów osobowych, w tym personelu i rzeczowych.
 10. Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej.
 11. Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi z uwzględnieniem zasad ich przygotowania (m.in. ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy; umowy o pracę).
 12. Omówienie kontroli dokumentów potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności w tym:
  - sposób szacowania wartości zamówienia,
  - upublicznienie treści ogłoszenia o zamówieniu,
  - potwierdzenie przesłania zapytań ofertowych do potencjalnych dostawców,
  - uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty,
  - treść umowy podpisanej z wyłonionym wykonawcą lub dostawcą.
 13. Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów.
 14. Kontrola projektów rozliczanych metodami uproszczonymi:
  - stawki ryczałtowe,
  - kwoty ryczałtowe,
  - stawki jednostkowe.
 15. Omówienie kontroli działań informacyjno-promocyjnych w projekcie, między innymi:
  - oznakowanie dokumentacji i korespondencji prowadzonej w związku z realizacją projektu,
  - oznakowanie dofinansowanych środków trwałych,
  - oznakowanie miejsca realizacji projektu.
 16. Kontrole na zamknięcie projektu i w okresie trwałości.
 17. Zawieszone zapisy Wytycznych w zakresie kontroli na okres pandemii COVID-19.
 18. Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokumentacji projektowej.
 19. Skutki i konsekwencje nieprawidłowości dokumentacyjnej w projekcie.

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

 

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2022-11-07
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top