Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis”

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 30.08.2022 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis”.

Najbliższe szkolenia odbędzie się 8 września 2022 r., w godz. 9:00 - 15:00.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Rulińska. Przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane tematyką.

Program szkolenia

 1. Uregulowanie pomocy w prawie UE.
 2. Przepisy krajowe regulujące zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
 3. Pojęcie pomocy publicznej.
 4. Test pomocy:
  a. selektywna charakter
  b. korzyść
  c. transfer środków publicznych
  d. wpływ na handel
  e. wyłączenie występowania pomocy publicznej.
 5. Zasady dopuszczalności pomocy publicznej.
 6. Formy pomocy publicznej.
 7. Pomoc przejrzysta.
 8. Kumulacja pomocy.
 9. Wyłączenia blokowe, w tym zakres stosowania.
 10. Pomoc horyzontalna, wraz z pułapami:
  a. pomoc na szkolenia i doradztwo
  b. pomoc na subsydiowane zatrudnienie
  c. pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną.
 11. Pomoc regionalna, w tym regionalna pomoc inwestycyjna:
  a. warunki udzielenia
  b. intensywność pomocy.
 12. Pojęcie pomocy de minimis.
 13. Zakres stosowania reguły de minimis na zasadach ogólnych (rozp. UE nr 1407/2013), w tym min:
  a. pomoc de minimis udzielana przez pup
  b. pomoc de minimis na wsparcie przedsiębiorczości.
 14. Pojęcie jednego przedsiębiorstwa, omówienie orzecznictwa dotyczącego pojęcia przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej.
 15. Rozdzielenie różnych rodzajów działalności.
 16. Zasady wyliczania pomocy publicznej na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
 17. Konieczność uwzględnienia jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w oświadczeniu o wielkości pomocy de minimis, którą podmiot ubiegający się o otrzymanie pomocy de minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz konieczność pomniejszenia wartości w ciągu dwóch poprzedzających go lat; środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych.
 18. Pomoc de minimis na minimalizowanie skutków pandemii COVID-19 i konieczność uwzględniania w budżecie.
 19. Konsultacje indywidualne

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: 2022-09-08
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top