Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/22 w ramach poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Data publikacji: 24.03.2022 r.

Pytanie 1:

Czy w związku z zapisami dokumentacji konkursowej możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wsparcie/ rozwój już istniejącego CKZiU, który został utworzony w ramach projektu realizowanego w latach 2016-2018? Czy ogłoszony przez IZ konkurs przewiduje wsparcie jedynie na utworzenie nowych CKZ lub CKZiU?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparciem może zostać objęty następujący typ projektu:

Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ) i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) we współpracy
z pracodawcami, w zakresie:

  1. przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do utworzenia CKZ lub CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZ lub CKZiU dla określonej branży/zawodu,
  2. wsparcia realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ lub CKZiU.

Działania wymienione w pkt a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt b.
Typ projektu b) dotyczy wsparcia realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ lub CKZiU. Oznacza to, że jest możliwe uzyskanie dofinansowania na wsparcie/ rozwój już istniejącego CKZiU, który został utworzony w ramach projektu realizowanego w latach 2016-2018.
Jednakże należy mieć na względzie obowiązujące w danym konkursie kryteria dotyczące konieczności zachowania trwałości utworzonych CKZiU, które zobowiązują Beneficjenta do zapewnia funkcjonowania ze środków innych niż europejskie utworzonych w ramach projektu CKZiU przez okres co najmniej
2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.

Pytanie 2:

Czy CKZ może w ramach projektu zlecić usługę np. wykonania kursu spawania, jeżeli jest to zgodne z lokalnym zapotrzebowaniem na tego typu usługę?

Odpowiedź 2:

Zlecenie kursów w ramach konkursu jest możliwe wyłącznie w stosunku do nauczycieli oraz uczniów/słuchaczy placówki jako uzupełnienie innego wsparcia zaplanowanego w projekcie. Nie ma możliwości wsparcia osób dorosłych nie będących uczniem/ słuchaczem placówki w postaci kursów zleconych podmiotom zewnętrznym. IZ nie rekomenduje zlecania usług szkoleniowych zewnętrznym firmom, ponieważ interwencja przewidziana do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu powinna przyczyniać się do utworzenia wysokiej jakości wyspecjalizowanych centrów kształcenia i szkolenia w poszczególnych branżach/ zawodach. Wydatki związane ze zlecaniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatek kwalifikowalny, pod warunkiem, że konieczność jej zlecenia zostanie w należyty sposób uzasadniona w treści wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o dofinansowanie wskazać jakie zadania/ usługi merytoryczne zostaną zlecone, co będzie podlegało ocenie w kontekście wykazanego potencjału wnioskodawcy.

Pytanie 3:

Czy w ramach konkursu można zorganizować kursy umiejętności zawodowych?

Odpowiedź 3:

Tak, wydatki na tego rodzaju kursy wpisują się w działania określone w typie projektu i będą kosztami kwalifikowalnymi.

Pytanie 4:

Czy można kompletnie wyposażyć pracownię nauki języka obcego?

Odpowiedź 4:

Tak, można wyposażyć pracownię nauki języka obecnego z zaznaczeniem, że będzie to język obcy branżowy/ zawodowy.

Pytanie 5:

Czy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia projektów?

Odpowiedź 5:

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu okres realizacji projektu (planowany termin zakończenia realizacji projektu) nie może przekroczyć 30 czerwca 2023 roku. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30.06.2023 r., natomiast na etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Pytanie 6:

Czy nabór prowadzony jest do 10 kwietnia br. tj. do niedzieli?

Odpowiedź 6:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 31 marca 2022 r. godz. 08:00 do 10 kwietnia 2022 r. godz. 14:00. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Pytanie 7:

Czy można złożyć wniosek na wsparcie centrum kształcenia zawodowego, które otrzymało wsparcie w poprzednim naborze?

Odpowiedź 7:

W poprzednim naborze w projektach ukierunkowanych na utworzenie w ramach projektu CKZ, CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania CKZ lub CKZiU Beneficjent był zobowiązany do zachowania 2 letniej trwałości projektu polegającej na zapewnieniu funkcjonowaniu ze środków innych niż europejskie utworzonych w ramach projektu placówek. Oznacza to, że jeżeli w poprzednim naborze w ramach projektu utworzono CKZ, CKZiU lub inny zespół realizujący zadania CKZ lub CKZiU nie można otrzymać wsparcia w obecnym naborze. W przypadku projektów w których nie były tworzone CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ lub CKZiU można wnioskować o dofinansowanie. Należy mieć jednak na uwadze, że zaplanowane działania w tym projekcie muszą być inne niż dofinansowane w poprzednim.

 

 
Top