Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-002/21 w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Data publikacji: 10.11.2021 r.

Pytanie 1:

Zgodnie z regulaminem konkursu możliwym do realizowania w ramach projektu jest wsparcie m.in. na studia podyplomowe i jednorazowe dotacje. Zakładając, że projekt ruszy w drugim półroczu 2022 roku i dokładając do tego ścieżkę doradczo-szkoleniową oraz czas na założenie firmy z dotacji, to prawdopodobny czas zakończenia projektu przypada na koniec 2023 roku. Natomiast termin zakończenia realizacji projektu wskazany w regulaminie konkursu to 30 czerwca 2023 roku. Jak zatem zaplanować działania w projekcie?
Czy fakt kwalifikowalności wydatków (zgodnie z regulaminem) do 31 grudnia 2023 r. jest wystarczający?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w pkt. 2.7 Okres kwalifikowalności wydatków oraz szczegółowym kryterium dostępu planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2023 roku. Należy zatem zaplanować takie działania w projekcie, które będą możliwe do zrealizowania we wykazanym terminie.

Pytanie2:

Czy wnioskodawcą w konkursie może być urząd?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z Regulaminem konkursu "wnioskowanie o dofinansowanie projektu w zakresie wsparcia outplacementowego możliwe jest jedynie przez podmioty mające siedzibę na terenie województwa łódzkiego oraz wskazane w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych tj.:

 1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 2. inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 3. inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego
  ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
  a) finansują je w ponad 50% lub
  b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
  d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
 4. związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3."

Urząd jako jednostka sektora finansów publicznych może być wnioskodawcą w przedmiotowym konkursie, o ile jego siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego.

Pytanie 3:

Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie przez Wnioskodawcę dokumentów wymaganych do zawarcia umowy z IZ. O jakie dokumenty chodzi?

Odpowiedź 3:

W pkt. 9 Regulaminu konkursu, wskazano dokumenty wymagane przez IZ od ubiegającego się o dofinansowanie w celu podpisania umowy. Niektóre z nich wymagają czasu na ich przygotowanie lub na wydanie np. oświadczenie Wnioskodawcy o otwarciu nowego rachunku bankowego, z którego będą dokonywane płatności wyłącznie związane z realizacją projektu (do oświadczenia należy również załączyć zaświadczenie/potwierdzenie z banku o otwarciu rachunku bankowego). Odpowiednie zaplanowanie terminu rozpoczęcia projektu jest o tyle istotne, że niezłożenie kompletu żądanych dokumentów i załączników w wyznaczonym przez IZ terminie może oznaczać rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie umożliwiającą IZ odstąpienie od podpisania umowy z Wnioskodawcą.

Pytanie 4:

Czy wskaźniki dotyczące Covid są obowiązkowe? W regulaminie jest zapis, że w związku z koniecznością monitorowania działań wspierających walkę z epidemią COVID-19 wprowadzone zostały wskaźniki antyCOVID.

Odpowiedź 4:

Wskaźniki antyCOVID nie są obowiązkowe w projekcie. Tylko w projektach, w których beneficjent planuje wprowadzić działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, należy zaplanować wydatki przeznaczone na ten cel ujęte w ramach wyodrębnionego zadania i dopiero wtedy przypisać mu wskaźniki (jeden rzeczowy dotyczący podmiotu lub osoby i jeden finansowy).

 

 
Top