Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/21 w ramach poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Data publikacji: 15.07.2021 r.

Pytanie 1:

Dotyczy kryterium premiującego nr 3 – utworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni międzyszkolnych – czy kryterium będzie uznane za spełnione jeżeli zostanie utworzona nowa pracownia szkolna, z której korzystać będą uczniowie Technikum i szkoły Branżowej I-go i II-go stopnia? W jaki sposób należy określić wskaźnik dotyczący tego kryterium, jako „Liczba utworzonych nowych pracowni międzyszkolnych”, jaką wartość wtedy określamy, czy odnosimy się do pracowni jako 1 szt., czy odnosimy się do typów szkół i określamy jako 3? Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź 1:

W przypadku ustalenia wskaźnika dla kryterium premiującego nr 3, należy kierować się definicją tego wskaźnika oraz odnieść się do obszaru spełnionego kryterium. Jeżeli projekt zakłada utworzenie nowej pracowni międzyszkolnej, z której jak Państwo wskazujecie, korzystać będą uczniowie Technikum i szkoły Branżowej I-go i II-go stopnia, wskaźnikiem produktu będzie rekomendowany w regulaminie konkursu wskaźnik odnoszący się do tego kryterium premiującego, który brzmi: „Liczba projektów, w których utworzono nowe lub doposażono istniejące pracownie międzyszkolne” – j.m sztuka.

 

Pytanie2:

Dokumentacja konkursowa określa wymagane wskaźniki pomiaru celu m.in. wskaźniki horyzontalne, czy jeżeli specyfika projektu nie przewiduje w realizacji działań/wsparcia które przyczyniłyby się do osiągnięcia wskaźników horyzontalnych, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, w zakładce: Wskaźniki horyzontalne należy dodać wszystkie wskaźniki jakie znajdują się na liście. Wnioskodawca nie musi wskazywać ich wartości docelowych na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie tzn. w pole dotyczące wartości docelowych można wpisać 0, natomiast na etapie realizacji projektu we wnioskach o płatność należy odnotowywać faktyczny przyrost danego wskaźnika. Jednocześnie należy uzupełnić źródła danych do pomiaru wskaźników i sposób pomiaru wskaźników. Pomocne w tym zakresie będą zapisy Regulaminu konkursu str. 26-29, gdzie jest wskazany sposób i źródło pomiaru wskaźnika.

 

Pytanie 3:

Szkoła przygotowując diagnozę chce przede wszystkim skupić się na przeszkoleniu nauczycieli oraz wyposażeniu/doposażeniu pracowni szkolnych dla trzech zawodów: technik informatyk, technik automatyk, technik mechatronik. Regulamin konkursu w kwestii diagnozy wymaga „Opisu posiadanego sprzętu, wyposażenia pracowni i warsztatów, w tym zakupionego ze środków funduszy europejskich (lista sprzętu, liczba sztuk, stan posiadanego wyposażenia i poziom dopasowania do wymogów programowych lub stawianych przez współpracujących pracodawców, źródło sfinansowania zakupu”. Proszę o doprecyzowanie czy w diagnozie powinien być uwzględniony pełny spis wyposażenia posiadanego sprzętu do realizacji kształcenia zawodowego odnoszący się do tych trzech zawodów (technik informatyk, automatyk, mechatronik)? Jeżeli w diagnozie będzie uwzględniona analiza tylko sprzętów komputerowych do realizacji kształcenia zawodowego dla tych trzech zawodów, bo taka jest potrzeba doposażenia w tym zakresie, to czy będzie to prawidłowe?
Czy szkoła powinna w diagnozie przedstawić spis całości posiadanego wyposażenia do realizacji kształcenia zawodowego w ww. trzech zawodach? Czy wystarczające będzie uwzględnienie w diagnozie analizy stanu posiadanego sprzętu komputerowego wykorzystywanego do kształcenia zawodowego dla zawodów technik informatyk, automatyk, mechatronik?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z definicją szczegółowego kryterium dostępu nr 2 Zgodność realizacji projektu z diagnozami „…Diagnoza instytucjonalna powinna być przygotowywana przez wnioskodawcę według wzoru zawartego regulaminie konkursu oraz wskazanych w nim minimalnych wymogów, w tym powinna zawierać między innymi inwentaryzację sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE, we wcześniejszych perspektywach finansowych. Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Wnioski z diagnozy instytucjonalnej muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu.”
Podsumowując, w diagnozie powinien zostać ujęty pełen spis wyposażenia posiadanego sprzętu do realizacji kształcenia zawodowego odnoszący się do tych zawodów, które zostaną objęte przez Państwa w projekcie. Jednocześnie informuję, że we wniosku nie ma potrzeby zamieszczania spisu posiadanego wyposażenia, jest to wymóg diagnozy.

Pytanie 4:

Dotyczy szczegółowego kryterium dostępu nr 6 – współpraca szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zgodnie z przygotowywaną przez szkołę diagnozą potrzeb realizacja projektu obejmowałaby przeszkolenie nauczycieli oraz wyposażenie/doposażenie pracowni szkolnych. Czy kryterium nr 6 zostanie uznane za spełnione jeżeli szkoła zakres wyposażenia/doposażenia pracowni szkolnych w sprzęt do realizacji kształcenia zawodowego na etapie przygotowania diagnozy opiniowała/konsultowała z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego tj. pracodawcami lokalnego rynku pracy, a zapis taki zostanie uwzględniony we wniosku o dofinansowanie. Szkoła w przygotowywanej diagnozie potrzeb konsultowała/opiniowała z pracodawcami lokalnego rynku pracy potrzebę oraz zakres szkoleń planowanych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz analizowała potrzeby lokalnego rynku pracy (w oparciu o dane Powiatowego Urzędu Pracy) oraz rynku pracy na obszarze województwa łódzkiego (w oparciu o dane WUP oraz innych instytucji badających rynek pracy), wnioski z powyższego Beneficjent zamieści we wniosku o dofinansowanie. Czy kryterium nr 6 zostanie uznane za spełnione biorąc pod uwagę powyższe, czy konieczne jest zaplanowanie innych dodatkowych działań na etapie realizacji projektu aby spełnić powyższe kryterium np. ponowne opiniowanie/konsultacje z pracodawcami zakresu wyposażenia/doposażenia pracowni szkolnych już na etapie realizacji projektu?

Odpowiedź 4:

Wskazane przez działania są prawidłowe i spełniają wymogi kryterium nr 6: Współpraca szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Pytanie 5:

Czy szkoła specjalna przysposabiająca do pracy może brać udział w projekcie z uwagi na to, iż nie prowadzi typowego kształcenia zawodowego? Kształcenie w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy nie kończy się uzyskaniem przez uczniów kwalifikacji zawodowych. W podstawie programowej nie ma kształcenia zawodowego ani zajęć praktycznych, przedmiotem, a który może być uznany za zawodowy jest przysposobienie do pracy. W szkole nie są zatrudnieni nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Czy w ramach projektu można doposażyć pracownię o charakterze rzemieślniczym: rękodzieło w kierunku krawiectwa i stolarstwa oraz przeszkolić nauczycieli praktycznej nauki zawodu o profilu stolarz i profilu krawiec w ramach jednego projektu?

Odpowiedź 5:

W konkursie możliwe do realizacji są na stępujące typy projektów:
1) wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:

  1. podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży uczniowskich zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych.
  2. doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli
  3. wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego.
  4. modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania
  5. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa).

W związku z powyższym jest możliwe, aby szkoła specjalna przysposabiająca do pracy przewidziała w projekcie zarówno doposażenie pracowni jak i przeszkolenie nauczycieli.

 
Top